Приключи изпълнението на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“

Публикувано на:

На 24.11.2023 г. , приключи изпълнението на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“, който се осъществява по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-66/14.09.2023г., по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Проектът изпълни целта си, която е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Той е в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР:  „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”

По проекта е изградена Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение за подобряване на сигурността и безопасността на рибарите на територията на община Шабла. Тя предоставя възможност в реално време да се визуализират данни и информация за състоянието на метеорологичната обстановка за акваторията пред бреговете на община Шабла, с превантивна цел за осигуряване на безопасност на рибари, туристи и практикуващи морски спортове.

Проектът е на обща стойност 245 749,19 лв. без ДДС, от които 85% в размер на 208 886,81 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15% в размер на 36 862,38 лв. от държавния бюджет на Република България.

Сподели

Други

Skip to content