За проекта

Проект

№ BG14MFOP001-4.103-0005 „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“ се финансира по Административен договор № МДР-ИП-01-66/14.09.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка № BG14MFOP001-4.103 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, която се осъществява по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Цел

Проектът има за цел да насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Той се отнася до изграждане на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение за подобряване на сигурността и безопасността на рибарите на територията на община Шабла. Проектното предложение е стъпка към създаване на система от smart /умни/ точки с цел осигуряване на съвременен и модерен начин за разпространение на информация до широк кръг от хора. Централизираната система предоставя възможност в реално време да се визуализират данни и информация за състоянието на метеорологичната обстановка за акваторията пред бреговете на община Шабла, с превантивна цел за осигуряване на безопасност на рибари, туристи и практикуващи морски спортове.

Бюджет

Общият бюджет на проекта е в размер на 245 749,19 лв. без ДДС, от които 85% в размер на 208 886,81 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15% в размер на 36 862,38 лв. от държавния бюджет на Република България.

Централизираната система за мониторинг на метеорологични условия и видеонаблюдение в община Шабла играе ключова роля в подобряването на безопасността и информираността в морската зона.

Skip to content